Disclaimer over deze website

Informatie over deze website

Ondanks de constante zorg en aandacht die er wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan HQ/e niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. HQ/e aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

HQ/e kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HQ/e behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aan wie dan ook, op wat voor manier dan ook, door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. HQ/e is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig, van de betreffende website die u bezoekt.

Zie ook juridische zaken

Voor vragen over bovenstaande tekst adviseren we u contact op te nemen met HQ/e