Algemene Voorwaarden van HQ/e

Alle leveranties van en communicatie met HQ/e geschieden uitsluitend op grond van de bij de Kamers van Koophandel te Tilburg onder depotnummer 52808505 gedeponeerde algemene voorwaarden. Een verkorte versie is beschikbaar via onze website. Een uitgebreide versie wordt op verzoek gratis toegezonden. 

1. Definitie en identificatie HQ/e

HQ/e (hierna te noemen: 'HQ/e' of 'de uitgeverij') is een onderneming naar Nederlands recht, gevestigd in Waalwijk, Nederland, ingeschreven bij de Kamers van Koophandel Brabant te Tilburg onder nummer 52808505, handelende onder de labels HQ/e, HQ/e Concepts, hqebooks.nl, HQ/e Publiform, Hotel vol Verlangens, Het Canada Project en De Finse Postcode.

2. Toepassing

De Algemene Voorwaarden van HQ/e zijn van toepassing op eenieder die producten van HQ/e heeft aangeschaft, aanschaft, c.q. in onderhandeling is voor de aanschaf van HQ/e producten, direct of indirect, alsmede transacties in het zakelijke verkeer met HQ/e, aan- en verkoop, direct of indirect.

4. Aankopen e-boeken van HQ/e

Omdat HQ/e geen directe verkoop initieert naar de uiteindelijke gebruiker van het e-boek, c.q. de e-boeken (d.w.z. 'de lezer'), noch daarvoor is ingericht en dus geen infrastructuur in huis heeft en/of haar website niet heeft ingericht met een internetbetaalsysteem verwijst de uitgeverij in geval misgelopen transacties, garantie(s) of garantiebepalingen nadrukkelijk naar de wederverkoper, c.q. tussenhandelaar (d.w.z. daar, waar het e-boek is verkregen).

Een e-boek is en digitaal product en valt derhalve onder software (e.g. 'computerprogrammatuur') en derhalve gelden de volgende bepalingen bij de aanschaf van dit product/deze producten:

- E-boeken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht
- Achteraf betaling is niet mogelijk bij de aanschaf van e-boeken
- Er is geen mogelijkheid om aangeschafte e-boeken te annuleren of te ruilen, ongeacht de wijze van aanschaf en/of ongeacht de positie, c.q. Algemene Voorwaarden van de wederverkoper

5. Algemene aansprakelijkheid

HQ/e, haar wederverkopers en/of haar auteur(s) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies, in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortkomend uit de door haar uitgegeven e-boeken, formats  en/of andere HQ/e producten.

6. Aansprakelijkheid betreffende de inhoud HQ/e e-boeken

Mits uitdrukkelijk anders aangegeven, is de inhoud van HQ/e e-boeken op alle punten verzonnen. Namen, personages, gebeurtenissen en omstandigheden in deze uitgaven moeten als fictief worden beschouwd. Niets uit deze uitgaven komt overeen met de werkelijkheid. Als dat toch gebeurd, dan berust dat op toeval.

Aanvulling betreffende erotische uitgaven zoals Hotel vol Verlangens, De Finse Postcode, en alle toekomstige uitgaven met erotische c.q. erotisch getinte scènes: Sommige uitgaven bevatten seksueel getinte scènes. Daarom wordt afgeraden deze uitgaven te laten lezen door personen onder de achttien jaar. Sommige uitgaven (of delen ervan) kan/kunnen als aanstootgevend en/of vrouwonvriendelijk worden ervaren. Voor die personen die hier bezwaar tegen hebben, bijvoorbeeld vanwege etnische afkomst, (politieke) overtuiging of religie geschiedt het gebruik van HQ/e uitgaven op eigen risico.

Aanvulling betreffende Het Canada Project: Lokale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. In dit verhaal genoemde instanties kunnen zijn gewijzigd, c.q. opgeheven. Sommige scènes kunnen zijn geromantiseerd. Dit verhaal gebruiken als leidraad voor het opbouwen van een nieuw bestaan in Canada, c.q. elders geschiedt daarom voor eigen rekening en risico.